Česká protipovodňová asociace
Czech Flood Protection Association
 • Česky
 • English

Vstup pro členy

jméno
příjmení
povodne.cz

Kontakt

Sídlo ČPPA:

Jeremiášova 870
155 00 Praha 5
 

Sídlo prezidenta ČPPA:

Ing. Jan Papež
Na Vyhlídce 1030/53
360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 353 236 327
mobil: +420 602 415 448
janpapez@koordinace.cz

 

ONLINE povodňové stavy na řekách

Stanovy

Úvod / O Asociaci / Stanovy

Stanovy občanského sdružení Česká protipovodňová asociace 12.2.2009

Stanovy občanského sdružení Česká protipovodňová asociace

Čl. I

Úvodní ustanoveníNázev občanského sdružení: Česká protipovodňová asociace
(dále jen „Asociace“), IČ: 26531887, DIČ: CZ26531887
Sídlo: Jeremiášova 870, 155 00Praha 5

Čl. II

Právní postavení Asociace

 1. Asociace je dobrovolná, nezávislá, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Asociace je právnickou osobou.

Čl. III

Činnost Asociace

 1. Cílem Asociace je spolupracovat s orgány veřejné správy, odborníky a dalšími organizacemi ČR v oboru své působnosti a v této oblasti navazovat i mezinárodní kontakty, poskytovat konzultace, pořádat semináře, školení, sympozia, konference ke společné výměně zkušeností, ukázky protipovodňových opatření, napomáhat rozvoji nových poznatků a zvyšovat odbornou úroveň svých členů a hájit jejich zájmy. Asociace se podílí na rozvoji ochrany před povodněmi, na propagaci a realizaci jejich výsledků ve společenské praxi i v široké veřejnosti. Prioritou Asociace je pomáhat prosazovat efektivní preventivní opatření v ochraně před povodněmi a při přípravě povodňových orgánů v rámci zpracování povodňových plánů a dalších organizačních opatření a dokumentace.
 2. Asociace bude zajišťovat informace pro veřejnost na internetu a dalších informačních médiích, pro své členy a další zájemce bude vydávat informační materiály o ochraně před povodněmi.
 3. Na podporu své činnosti bude shromažďovat finanční prostředky.

Čl. IV

Členství

 1. Členem a partnerem Asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami Asociace.
 2. O přijetí za člena a partnera Asociace rozhoduje na základě písemné přihlášky prezidium Asociace. Způsob přijetí do Skupiny partnerů viz. čl. IV bod 4.
 3. Členové Asociace jsou rozděleni podle oboru působnosti do sekcí.
 4. Na 8.VH ČPPA 19.10.2006 bylo rozhodnuto, že se v rámci ČPPA pro zabezpečení rozsáhlejší spolupráce doma i v zahraničí se vytvoří Skupina partnerů ČPPA. Tito partneři nebudou platit žádné příspěvky, nebudou užívat výhod pramenících z členství v ČPPA a nebudou mít hlasovací právo. Skupina Partnerů se dělí na sekce. Přijímat a nabízet členství v této skupině respektive v sekcích bude prezídium ČPPA s výjimkou sekce „Sekce zahraničních výrobců protipovodňových opatření a zabezpečení pro povodňové komise“, zde budou schvalovat přijetí členové ČPPA. Každý člen Asociace má právo do Sekce starostů města a obcí, fyzických a právnických osob jmenovat jakýkoliv počet partnerů,podmínkou je aby takový partner měl zkušenost z povodně, jmenování do této sekce je na dva roky.
 5. Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku v určeném termínu.
  Dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci Asociace.
 6. Zánik členství:
  a) vystoupením člena písemným oznámením,
  b) úmrtím člena,
  c) u právnické osoby jejím zrušením,
  d) zrušením členství a partnerství na základě rozhodnutí valné hromady,
  e) v případě, že se bez omluvy 2x člen ČPPA nezúčastní Valné hromady bude z Asociace vyloučen,
  f) nezaplacením stanoveného příspěvku v určeném termínu,
  g) zánikem Asociace.
 7. Při zániku členství je povinností člena odevzdat členský průkaz.
 8. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenovány fyzické osoby, které se výjimečně zasloužily o naplňování cílů Asociace, jejími čestnými členy.
 9. Organizační schéma ČPPA po 8.VH ČPPA (pro ilustraci – obecné schéma):
struktura čppa

Čl. V

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
  a) podílet se na činnosti Asociace,
  b) volit do orgánů Asociace,
  c) být volen do orgánů Asociace,
  d) obracet se na orgány Asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 2. Člen má povinnost zejména:
  a) dodržovat stanovy Asociace,
  b) aktivně se podílet na činnosti Asociace,
  c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Asociace,
  d) platit členské příspěvky v řádném termínu.
 3. Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou. Příspěvek za rok 2001 ve stanovené výši zaplatit do 30. 9. 2001 a dále pak vždy do 30. 4.

Čl. VI

Orgány Asociace
Orgány Asociace jsou:
       a)valná hromada,
       b)prezidium Asociace,
      c)revizní komise Asociace.

Čl. VII

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Asociace.
 3. Valnou hromadu svolává prezidium Asociace dle potřeby, nejméně však 1× ročně. Prezidium svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů Asociace.
 4. Valná hromada zejména:
  a) rozhoduje o změnách stanov Asociace,
  b) schvaluje úkoly Asociace pro příslušné období, výroční zprávu, rozpočet, roční uzávěrku hospodaření a jednací řád valné hromady,
  c) volí na dobu 4 let členy prezidia a revizní komisi Asociace,
  d) rozhoduje o zrušení členství,
  e) rozhoduje o zrušení Asociace.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů Asociace je rovné, hlasovat mohou pouze přítomní členové Asociace na valné hromadě, toto se nevztahuje na členy ČPPA - fyzické osoby, které mohou hlasovat telefonicky. O změně stanov Asociace a o zrušení Asociace rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. VIII

Prezidium Asociace

 1. Prezidium Asociace je výkonným orgánem Asociace, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Prezidium Asociace má nejméně 3 členy.
 3. Prezidium Asociace řídí činnost Asociace v období mezi zasedáními valné hromady.
 4. Prezidium Asociace svolává prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident, nejméně 2× ročně.
 5. Prezidium Asociace zejména:
  a) volí ze svých členů prezidenta a viceprezidenta Asociace,
  b) koordinuje činnost Asociace,
  c) svolává valnou hromadu,
  d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  e)rozhoduje o přijetí za člena Asociace.
 6. Prezident a viceprezident zastupují Asociaci navenek a jednají jejím jménem, a to každý samostatně.
 7. K zajištění činnosti Asociace může prezidium Asociace zřídit sekretariát Asociace.
 8. Prezidium Asociace je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 9. Prezidium Asociace rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci prezidium Asociace.

Čl. IX

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem Asociace a za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizní komise má nejméně 3 členy.
 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením Asociace, upozorňuje prezidium Asociace na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1× ročně.
 4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Čl. X

Zásady hospodaření

 1. Asociace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  b) výnosy majetku,
  c) příjmy z činnosti Asociace,
  d) členské příspěvky,
  e) státní dotace.
 3. Za hospodaření Asociace odpovídá prezidium Asociace, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. XI

Zánik Asociace

 1. Asociace zaniká:
  a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou Asociací z rozhodnutí valné hromady,
  b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. Zaniká-li Asociace dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současná valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

brno male
Vytvořilo ANAWE